privacyverklaring

privacyverklaring

Privacyverklaring Moodboost

Moodboost hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Jouw dossier
De wet verplicht ons om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Gegevensuitwisseling met andere zorgverleners en overige betrokken instanties
Het kan nodig zijn dat Moodboost gegevens uit jouw dossier moet uitwisselen met andere zorgverleners of instanties zoals bijvoorbeeld de gemeente. Dit gebeurt op basis van de wet of een overeenkomst met de gemeente. In alle andere gevallen zal Moodboost hiervoor jouw toestemming vragen middels het formulier ‘Toestemmingsverklaring’. Eerder gegeven toestemming kun je altijd weer intrekken.

Jouw rechten
Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in jouw dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen.

Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je ons verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen.

Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) jouw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op het verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van jouw kinderen, worden geschaad of wanneer het volgens de wet niet mag, kunnen wij het verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Mocht je een klacht hebben over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan dan kun je daarover uiteraard bij ons een klacht indienen maar je hebt ook klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geheimhouding
De medewerkers van Moodboost hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of jouw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met jou om deze informatieverstrekking te bespreken.

Rechten van jou en jouw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.

Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van jouw rechten, kun je bellen of mailen met Moodboost.

Deze privacyverklaring  is opgesteld door praktijk Moodboost, aan de Haddingestraat 20 9711 KD Groningen, telefoonnummer 050-3603850, mailen via info@moodboost.nl In deze praktijk zijn werkzaam Emmelien Hadders & Saskia Strikwold, beiden orthopedagoog-generalist.

  • "Bij Moodboost is mijn probleem serieus aangepakt, in een vertrouwenwekkende omgeving."

  • "mensen die me serieus nemen, no nonsense en een positieve insteek"