Privacyverklaring

Privacyreglement

Moodboost hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze
privacyverklaring. Hier staat beschreven hoe uw persoonlijke gegevens worden beschermd in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het dossier

De wet verplicht ons om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die
nodig zijn om goede zorg te bieden. De wet verplicht ons om de dossiers twintig jaar te bewaren.

Veilige digitale communicatie

De doelen en aanpak worden beschreven in het behandelplan. Dit plan en andere privacy gevoelige
informatie worden verstuurd via beveiligde mail. Hiervoor maken we gebruik van Zivver. Je ontvangt dan
een mail of sms code met een aparte toegangscode. Op deze manier wordt een datalek voorkomen.

Jouw rechten

Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in jouw dossier is opgenomen.
Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je ons vragen om deze informatie te
verbeteren of aan te vullen.
Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je ons verzoeken een eigen
verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen.
Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) jouw dossier. Voor alle rechten
geldt dat wij in principe in gaan op het verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen,
bijvoorbeeld van jouw kinderen, worden geschaad of wanneer het volgens de wet niet mag, kunnen wij
het verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.
Mocht je een klacht hebben over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan dan kun je daarover
uiteraard bij ons een klacht indienen maar je hebt ook klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geheimhouding

De medewerkers van Moodboost hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met
jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of jouw kind spreken. Alleen in bijzondere
gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In
dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met jou om deze informatieverstrekking te
bespreken.

Toestemmingsverklaring met derden

Indien we willen communiceren met derden, vragen wij jou om een toestemmingsverklaring te tekenen.
Door uzelf gegeven toestemming kun je ook altijd weer intrekken.

 • Gemeente: Indien de gemeente betrokken is bij de toewijzing van de zorg, zullen we op jouw
  verzoek of verzoek van de gemeente informatie verstrekken over de inhoud en voortgang
  van de behandeling. Dit altijd na overleg met jou.
 • Huisarts: Indien de huisarts betrokken is bij de toewijzing van de zorg zullen we op jouw verzoek
  informatie verstrekken over de inhoud en voortgang van de behandeling. Dit altijd na
  overleg met jou.
 • School: Indien het wenselijk is om contact met school te onderhouden, kunnen wij school
  informatie verstrekken over de inhoud en voortgang van de behandeling. Dit altijd na
  overleg met jou.

Rechten van jou en de kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende
ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Moodboost

Rijksstraatweg 239
9752 CB Haren (Gn)
info@moodboost.nl
050-3603850

Voor meer informatie over uw privacy en het uitoefenen van uw rechten, kun je contact met ons
opnemen.